شاخص كل     ٧٤,١٥٢    ١٩.٢    شاخص كل تالاراصلي     ٥٤,٧٥٠    ٤٢.٥    شاخص كل تالارفرعي     ١٤٥,٠٣١    -١٤٨.١    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٩٠    ٢.١    شاخص صنعت     ٦٢,٤٨٠    -٣٢.٧    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤٠,٠٨٢    ٦٩    واسطه گريهاي مالي     ١٣٨,٦٩٠    ٦٨٤.٢    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کشتیرانی دریا بندر ٩,٩٠٠ ٣,٠٦٩ ٤٤.٩٣
تهران‌ دارو ٦,٥٠٠ ١,٣٩٠ ٢٧.٢
نیروگاهی ایران ٥,٠٠٠ ٧٠٩ ١٦.٥٢
‌بسته‌بندي‌ مشهد ٦٥٧ ٨٧ ١٥.٢٦
کارتن مشهد ٢,٥٥٠ ٢٠٠ ٨.٥١
نيرو محركه(تقدم) ١,٢٤٩ ٩٣ ٨.٠٤
ساختمان اصفهان ٧٧٠ ٥٥ ٧.٦٩
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٤,١٥٢       تغييرات :  ١٩.٢