شاخص كل     ٦٢,٦٤٨    ٨.٦    شاخص كل تالاراصلي     ٤٣,١٦١    ٥٥.٦    شاخص كل تالارفرعي     ١٤٠,٩٦٩    -٢٧٠.٢    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٥٤٩    ٠.٢    شاخص صنعت     ٥٢,٠٢٠    ٧.٧    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٢٠,٤٧٤    ٧١.٥    واسطه گريهاي مالي     ١٢٧,٣٠٢    ٩.٦    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٤٨٨ ٠
FTSE 100 ٦,٣٦٦ (١٤)
Nikkei ١٩,٧٤٩ (١٢١)
S&P 500 ٢,٠٨٦ (٤)
Dow Jones ١٧,٧٧٣ (٢٨)
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player